កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិត្តភាពអាជ្ញាកណ្តាល

ក្នុងនាមជាដៃគូ iGaming ដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក Lucky2U កំពុងតែដាក់អោយដំណើរការនូវប្រួម៉ូសិនថ្មី។ យកមិត្តភក្កិម្នាក់អោយក្លាយជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុង Lucky2U និងដាក់ប្រាក់កក់ដំបូង។ អ្នកទាំងពីរនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 100% ឡើងរហូតដល់ 100ដុល្លារ។

ដើម្បីរីករាយនូវកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិត្តភាពអាជ្ញាកណ្តាល

សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់បុគ្គលិកផ្នែកបំរើសេវាកម្មអតិថិជន​របស់យើងជាមួយនិងលេខគណនីរបស់មិត្តភក្កិដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់រង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិត្តភាពអាជ្ញាកណ្តាល។ ដែលនៅពេលដែលការស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតែបន្ទាប់ពីមិត្តរបស់អ្នកធ្វើការកក់ប្រាក់ហើយតែប៉ុណ្ណោះ។ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្វាមគន៏ និងជួបជាមួយការបំពេញតំរូវការប្រាក់ចំណូល 1ដង (ដាក់ប្រាក់ + ចំនួនប្រាក់រង្វាន់)

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ៖

  • កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិត្តភាពអាជ្ញាកណ្តាល 100% អាចអនុវត្តបាននៅពេលដែលអាជ្ញាកណ្តាលក្លាយជាសមាជិកថ្មី ធ្វើការដាក់ប្រាក់ ទាមទារប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍និងបំពេញតាមតំរូវការប្រាក់ចំណូល 1 ដង (ដាក់ប្រាក់ + ចំនួនប្រាក់រង្វាន់) ។
  • ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ វាគឺចាំបាច់សំរាប់អាជ្ញាកណ្តាលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់បុគ្គលិកផ្នែកបំរើសេវាកម្មអតិថិជនជាមួយនិងលេខគណនីរបស់អាជ្ញាកណ្តាល
  • គ្រប់សមាជិកទាំងអស់ដែលបានណែនាំគេហទំព័រយើងគឺអាចទទលបានតែម្តងតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ សមាជិកថ្មីត្រូវតែដាក់ប្រាក់យ់ាងតិច 10ដុល្លារ ឬសមមូលរបស់វានៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណនៃការជម្រើសរបស់ពួកគេ
  • អាជ្ញាកណ្តាលអាចទទួលបានចំនួនប្រាក់រង្វាន់របស់គាត់តែម្តងប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីសមាជិកអាជ្ញាកណ្តាលបានដាក់ប្រាក់ និងបំពេញតាមតំរូវការប្រាក់ចំណូល 1 ដង (ដាក់ប្រាក់ + ចំនួនប្រាក់រង្វាន់) ។ 

   ឧទាហរណ៏លើតំរូវការប្រាក់ចំណូល 1ដង (ដាក់ប្រាក់ + ចំនួនប្រាក់រង្វាន់) ។
   – សមាជិកអាជ្ញាកណ្តាលដាក់ប្រាក់ 10ដុល្លារ
   – ប្រាក់រង្វាន់ (100%) 10ដុល្លារ
   – តំរូវការប្រាក់ចំណូល 1ដង 20ដុល្លារ

  • ប្រាក់រង្វាន់ជាមធ្យមសមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានគឺ100ដុល្លារ ឬសមមូលរបស់វានៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណនៃការជម្រើសរបស់ពួកគេ
  • ការដាក់ប្រាក់ និងចំនួនប្រាក់រង្វាន់ត្រូវតែតាមតំរូវការប្រាក់ចំណូល 42ដងមុនពេលការដកប្រាក់ណាមួយដែលអាចត្រូវបានធ្វើឧទាហរណ៏តំរូវការប្រាក់ចំណូល
   – ដាក់ប្រាក់ចំនួន 100
   – ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 100
   – ដាក់ប្រាក់ + ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន = 200
   – លេខនៃប្រាក់ចំណូល 200×42
   – តំរូវការប្រាក់ចំណូល: 8400

 

 • ប្រសិនបើការដកប្រាក់ត្រូវបានធ្វើមុនប្រាក់ចំណូល 42ដង ប្រាក់រង្វាន់ និងការឈ្នះនឹងត្រូវបានកាត់ចោល
 • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនប្រើបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះសំរាប់មួយគណនី អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អាសយដ្ឋាន IP និងឧបករណ៍។
 • ចំនួនប្រាក់រង្វាន់គឺសំរាប់គោលបំណងភ្នាល់តែប៉ុណ្ណោះ និងមិនអាចចេញជាលុយខាងក្រៅ។ មានតែប្រាក់ឈ្នះប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានពីប្រាក់រង្វាន់ហើយមិនមែនប្រាក់រង្វាន់ខ្លួនឯងអាចនឹងត្រូវបានដកចេញបាន។
 • នៅពេលដែលដកប្រាក់ចេញ ចំនួនប្រាក់រង្វាន់និងកាត់ទៅតាមតុល្យភាពរបស់អ្នក។
 • គណនីណាមួយដែលបង្ហាញពីការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបញ្ឈប់។ រាល់ការឈ្នះនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ។ ប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់នឹងត្រូវបានដកហូត
 • ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិត្តភាពអាជ្ញាកណ្តាលមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយប្រាក់រង្វាន់ដទៃផ្សេងបានទេ។ ប្រាក់ចំណូលទាក់ទងទៅនិងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិត្តភាពអាជ្ញាកណ្តាលនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល ឬបញ្ចូលជាចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងទៀត
 • កាស៊ីណូអនឡាញសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែសំរួលល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឬមិនបន្តកម្មវិធិប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តមិត្តភាពអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងពេលណាមួយ ក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន។
 • ប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់អាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែហ្គេម B2B GAMING ប៉ុណ្ណោះ។