វិធី​សា​ស្រ្ត​ទូទាត់ប្រាក់

Lucky2u.net ទទួលយកជម្រើសបង់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម

 • Cryptocurrency – Bitcoin, Litecoin, Ethereum & Bitcoin Cash
 • ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ

កំណត់ចំណាំប្រាក់បញ្ញើទូទៅ

 • ជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តដែលអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នក ផ្ញើអ៊ីម៊ែល ឬហៅចេញមកកាន់ផ្នែកគ្រាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវគណនីធនាគាររបស់យើង ឬទទួលព័ត៌មានលំអិតអំពីប្រាក់។
 • ប្រសិនអ្នកជាមនុស្សថ្មីសំរាប់ Lucky2u.net សូមប្រាប់បុគ្គលិកយើងថាតើគណនីមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្ត (កាស៊ីណូ ឬកម្មវិធីភ្នាល់កីឡា) ពួកគេនិងបង្កើតគណនីជូនអ្នកក្នុងពេលតែ 20នាទីតែប៉ុណ្ណោះ។
 • បន្ទាប់ពីធ្វើការកក់ប្រាក់រួច​ សូមផ្ងើ SMS ឬផ្ញើអ៊ីម៊ែល ឬហៅចេញមកកាន់ផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងនៃកាស៊ីណូរបស់អ្នក / គណនីកម្មវិធីភ្នាល់កីឡា និងចំនួនប្រាក់កក់។
 • គណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងរយៈពេល 20 នាទី។

កំណត់សំគាល់ការដកប្រាក់ទូទៅ

 • ទាក់ទងមកផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជនដើម្បីជូនដំណឹងដល់យើងអំពីគណនីសមាជិកនិងចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវដក។
 • អ្នកនឹងទទួលបានថវិកាក្នុងរយៈពេល 20នាទី

វិធី​សា​ស្រ្ត​ទូទាត់ប្រាក់លំអិត

CRYPTOCURRENCY (BTC, LTC, ETH & BCH) និងតាមធនាគារ

Cryptocurrency (BTC, LTC, ETH & BCH)

 • Cryptocurrency គឺជារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលអាចដាក់ឬដកប្រាក់ភ្លាមៗ!
 • បុគ្គលទៅមនុស្សប្រមូល / បង់ប្រាក់ (ម៉ាឡេស៊ីវៀតណាម)

ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ

 • យើងទទួលយកការទូទាត់តាមរយៈច្រកចេញចូលដែលបានយល់ព្រម។
 • យើងទទួលយកការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារដោយផ្ទាល់។