ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត


  • ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើតនឹងផ្តល់ឱ្យសមាជិកគ្រប់គ្នាទឹកប្រាក់ 30ដុល្លា។
  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើតនេះ?
    អ្នកត្រូវផ្ញើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកមកកាន់ពួកយើង ប្រសើរជាងនេះទៅទៀតអ្នកអាចស្កេនរូបថតជាច្បាប់ថតចម្លង រួចផ្ញើមកពួកយើង។
  • ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើតផ្តល់ជូនសម្រាប់តែសមាជិក Lucky2u.net តែប៉ុណ្ណោះ។

    (មិនមែនប្រាក់រង្វាន់ខ្លួនវា) ដែលអាចដកជាសាច់ប្រាក់បាន។.
  • នៅពេលដែលដកប្រាក់ដែលឈ្នះនោះប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានដកពីសមតុល្យរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។.