ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត


  • ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើតនិងផ្តល់ជូន 30ដុល្លារ
  • ធ្វើយ់ាងដូចមេ្តចទើបបានប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត?
    អ្នកត្រូវបផ្ញើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកមកកាន់ពួកយើង រូបភាពចម្លងក័បានដែរ។
  • ថ្ងៃកំណើតទាមទារសំរាប់តែសមាជិក Lucky2u តែប៉ុណ្ណោះ
    ប្រាក់រង្វាន់នេះ – ឥណទានប្រាក់រង្វាន់គឺសំរាប់គោលបំណងភ្នាល់តែមួយគត់ហើយមានតែប្រាក់ឈ្នះលើប្រាក់រង្វាន់ (មិនមែនប្រាក់រង្វាន់ខ្លួនវា) អាចត្រូវបានដកសាច់ប្រាក់ចេញ។
  • នៅពេលដកប្រាក់ចំនួនប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវដកពីសមតុល្យរបស់អ្នក។