កម្មវិធីដៃគូសហការ

យើងណែនាំតែការផ្សាយផ្ទាល់អ្នកចែកបៀរពីកាស៊ីណូអនឡាញដែលមានអាចទុកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធីភ្នាល់កីឡា​ និងគេហទំព័រឆ្នោត។

Lucky2u.net “កម្មវិធីដៃគូ” ផ្តល់ជូនដៃគូក្នុងឪកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយភាពទុកចិត្ត និងការគោរពសរំរាប់កម្មវិធីភ្នាល់កីឡា ឆ្នោត និងកាស៊ីណូអនឡាញ។

ដៃគូសហការកាស៊ីណូ

  • ដៃគូចែករំលែករហូតដល់ 90% នៃលទ្ធផលនៃកាស៊ីណូអនឡាញហើយទទួលបានរហូតដល់ទៅ 0.8% នៃកំរៃជើងសារក្នុងការភ្នាល់។

ដៃគូសហការកម្មវិធីភ្នាល់កីឡា និងឆ្នោត

  • ដៃគូចែករំលែករហូតដល់ 90% នៃលទ្ធផលនៃកាស៊ីណូអនឡាញហើយទទួលបានរហូតដល់ទៅ 0.4% នៃកំរៃជើងសារក្នុងការភ្នាល់។