ĐIỀU LUẬT KHUYẾN KHÍCH

Khuyến mại

  • Mỗi cơ hội khuyến mại chỉ áp dụng cho một người,gia đình,chủ nhà,địa chỉ email,số tài khoản và số điện thoại..
  • Trừ khi có quỹ khác,vui lòng nhớ riêng khoảng có phần thưởng nào được kết hợp với khuyến mại hay khuyến khích được tạo ra bởi Lucky2u.net.

Kỳ hạn hàng tháng

  • ‘Kỳ hạn tháng bắt đầu tính từ 1 giờ chiều của ngày thứ 2 đầu tiên của tháng trước đến 11 giờ trưa ngày chủ nhật đầu tiên của tháng hiện tại.