បទបញ្ជាសំរាប់ភ្ញៀវ

ការផ្តល់ជូន

  • ការផ្តល់ជូននិមួយៗ មានម្តងសំរាប់បុគ្គលម្នាក់ គ្រួសារមួយ អាសយដ្ឋានផ្ទះមួយ​ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល លេខគណនីធនាគារ និងលេខទូរស័ព្ទ។.
  • លេខនិងលេខទូរស័ព្ទ។
  • លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងសូមកត់សម្គាល់ថាគ្មានរង្វាន់ណាមួយអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងទៀតឬការផ្តល់ជូនដែលផ្តល់ដោយ
  • Lucky2u.net ។

រយៈពេលប្រចាំខែ

  • ‘”រយៈពេលប្រចាំខែ” សំដៅទៅលើ ចាប់ពីម៉ោង១ថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃចន្ទ័ទីមួយនៃខែមុន រហូតដល់ម៉ោង ១១ថ្ងៃត្រង់ នៃថ្ងៃអាទិត្យទីមួយនៃខែបច្ចុប្បន្ន។.