កម្មវិធីប្រចាំខែសំរាប់ភ្ញៀវជាប្រចាំរបស់កាស៊ីណូ

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ក្នុងខែមុន
(Commencing from 1PM on first day of month , to last day of month) ត្រូវតែគោរពទៅតាម៖:

 

កំរិត ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ប្រាក់រង្វាន់
1 5,000 $ 10 $
2 10,000 $ 20 $
3 25,000 $ 50 $
4 50,000 $ 100 $
5 75,000 $ 150 $
6 100,000 $ 200 $

 

វិធីទទួលប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែ

  • ផ្ញើរសារអេឡិចត្រូនិចនិងលេខទឹកប្រាក់បន្ថែមទៅលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអតិថិជន។
  • នៅពេលដែលពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលភ្លាមជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់។

លក្ខខណ្ឌប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែ

  • មនុស្សម្នាក់អាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែម្តងគត់ក្នុងមួយខែ.
  • ប្រាក់រង្វាន់នេះ – ឥនទានប្រាក់រង្វាន់គឺសំរាប់តែការភ្នាល់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមានតែប្រាក់ ឈ្នះលើប្រាក់រង្វាន់តែប៉ណ្ណោះ ដែលអាចដកបាន (មិនមែនប្រាក់រង្វាន់ខ្លួនវានោះទេ)។.
  • នាពេលដែលដកប្រាក់ ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានដកពី សមតុល្យរបស់អ្នក។.
  • សមាជិកក្លឹប VIP មិនមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែនេះទេ ដោយសារពួកគេនឹងទទួល.
  • បានកំរិតការផ្តល់អោយល្អជាងនេះ។.</ li>
  • រង្វាន់ប្រចាំខែនឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី15នៃខែនិមួយៗ។ សូមមេត្តាស្នើរសុំមុនថ្ងៃកំណត់។
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែសីហាឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 – រាល់អ្នកលេងនិងភ្នាក់ងារដែលចាស់និងថ្មីដែលដាក់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 50% ប្រចាំខែ
  • អ្នកក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តផងដែរដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យយើងប្រើរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកក្តៅនិងពេញនិយមដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រទូទាត់របស់យើង